Samen werken aan het verstevigen van leraar vaardigheden!

Het onderwijs van vandaag en morgen verlangt van leraren een breed onderwijszorgaanbod. Leraren moeten binnen de eigen klas aan meer leerlingen met uiteenlopende specifieke onderwijsbehoeften onderwijs op maat kunnen bieden. Veel leraren staan positief tegenover deze uitdagingen, maar voelen zich niet altijd in staat om dit in de praktijk te kunnen toepassen. Ze hebben vaak het gevoel over onvoldoende vaardigheden te beschikken, ze geven aan niet te weten hoe ze onderwijs op maat vorm kunnen geven. Wanneer leraren niet voldoende in staat zijn om dit in hun klas te realiseren, zijn onderwijsinnovaties zoals passend onderwijs gedoemd te mislukken.

Co-teaching, waarbij een collega of deskundige als evenwaardige partner met de leraar in de klas werkt, versterkt de leraar in de klas in het vinden van praktische oplossingen. Het vergroot de handelingsvaardigheid van de leraar en voorziet hem of haar van krachtig en doeltreffend gereedschap. Het vergroot de kennis en vaardigheden en verbetert attitudes van de leraar en rust daarmee de leraar aantoonbaar beter toe voor de hedendaagse onderwijsuitdagingen.

Co-teaching blijkt een zeer effectieve begeleidingsvorm te zijn, doordat leraren direct in hun eigen dagelijkse onderwijspraktijk leren en toepassen wat zij nodig hebben.

Pica Pedia Support biedt co-teaching als begeleidingsvorm op maat aan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Baard, mailto:monique@picapedia.nl”. Zij is gecertificeerd co-teacher en co-trainer bij Educote voor de opleiding tot co-teacher.

Voor deze gecertificeerde; opleiding kunt u terecht bij Sandra Koot van http://www.educote.nl. Sandra Koot is de ontwikkelaar van co-teaching in Nederland en tevens auteur van het boek hCo-teaching, Krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren. Uitgeverij Pica.

Veranderen wil zeggen denken én doen

Geef iemand een vis en je voedt hem voor een dag
Leer iemand vissen en je voedt hem een leven lang

Training co-teaching

Educote heeft een training ontwikkeld om excellente leraren op te leiden tot co-teacher. Co-teaching is een actieve en effectieve vorm van coaching-on-the-job. Het versterkt de handelingsvaardigheid van leraren. Kent u begeleiders / leraren die het in hun mars hebben om collega’s in de groep te begeleiden, dan is dit de training voor u.

Doelgroep

Dit aanbod is geschikt voor begeleiders, ib’ers in ib-netwerken, leraren van diverse scholen om binnen het samenwerkingsverband co-teachers op te leiden die de handelingsvaardigheid en expertise kunnen vergroten van leraren. De training is gevalideerd dor de registervcommissie van registerleraar.nl

Doel co-teaching

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de leraar zich nog te weinig betrokken voelt bij Passend onderwijs. Passend onderwijs zal vooral op de werkvloer gestalte moeten krijgen. Leraren ervaren de meeste moeite met leerlingen met gedragsproblemen, zij vormen voor hen de grootste uitdaging. 
Adviseren en begeleiden in het onderwijs is klaarblijkelijk niet toereikend. Het gaat niet alleen om het vergroten van kennis, maar ook om uitbreiding van handelingsvaardigheden van de leraar en een attitudeverandering. De co-teacher kan hierin een belangrijke rol spelen.

Training co-teaching Educote

Dit traject bestaat uit een reeks van vier of vijf bijeenkomsten en is samengesteld op basis van de benodigde competenties en onze ervaringen in de praktijk. De kennis en ervaringen van de deelnemers zijn uitgangspunt voor het leren en bepalen mede de onderwerpen die aan bod komen. De module kan worden aangevuld met intervisie- en supervisiemomenten. Uiteraard is dit altijd maatwerk. Een kennismakingsdag is ook mogelijk, om kennis te maken met deze vorm van leraarbegeleiding.

Coaching

Bij Educote vinden we coaching een vak: wie lang coacht, leert veel over zichzelf. Je bent als coach je eigen instrument. Hoe beter je jezelf kent en bewust kan inzetten, hoe effectiever je anderen kunt coachen. Coachen is echt iets anders dan begeleiden. Coachen is de ander zo uitdagen en steunen dat zij grotere prestaties leveren en dat ze in staat worden gesteld het beste naar boven te halen uit zichzelf en hun omgeving. Het is gericht op het ontsluiten van potentieel van mensen om op die manier een maximum aan prestaties te realiseren.

Wil je je als begeleider verdiepen in coachingsvormen, dan biedt Educote je tijdens een studiedag of meerdere korte workshops een variatie aan coachingsvormen aan, waarbij je:

 • coachtechnieken leert inzetten in 1 op 1 gesprekken;
 • zicht krijgt op je eigen stijl en het effect daarvan in coaching;
 • je bewuster bent van je valkuilen en die van anderen, en je deze effectief kunt gebruiken;
 • in staat bent zowel positieve als negatieve feedback te geven en te ontvangen.

We werken met praktijksituaties van de begeleiders. Je oefent met coachen en het zelf gecoacht worden. Je onderzoekt je eigen gedrag en opvattingen bij het coachen. Je leert om de lichaamstaal van de ander te benutten, je eigen non-verbale signalen te herkennen en ook in te zetten. Je neemt samen met anderen geregeld je eigen leerproces en de resultaten ervan onder de loep.

Educote kan voor u een aanbod op maat maken.

 

Coachen zonder inhoud is luchtgitaar spelen

Intervisie

Intervisie is voor begeleiders van doorslaggevend belang: de gezamenlijke reflectie op de eigen praktijk en het onderhoud daarvan zorgt voor professionalisering. Intervisie is een vorm van intercollegiale consultatie.

Intervisie als krachtig instrument voor professionalisering: begeleiders bereiken met intervisie meer diepgang dan tijdens een werkoverleg. Intervisie zorgt ervoor dat begeleiders ook stilstaan bij de werkzaamheden in de praktijk. Intervisie nodigt begeleiders uit om gezamenlijk te reflecteren en daarbij diepgaand na te denken, dus hun oordelen en conclusies uit te stellen.

Educote kan voor uw team van begeleiders nieuwe vormen van intervisie introduceren. De begeleiders krijgen hierdoor inzicht in de waarde en betekenis van intervisie voor de eigen praktijk. Men heeft zicht op de verschillende manieren om intervisie in de praktijk toe te passen. Verder is men in staat om intervisiegroepen te starten, te begeleiden en succesvol te implementeren binnen of buiten de eigen organisatie.

Doelgroep

Dit aanbod is geschikt voor ib’ers in ib-netwerken en ab’ers van ambulante diensten.

Inhoud begeleiding van intervisie door Educote:

 • benoemen van kenmerken van intervisie en de meerwaarde als professionaliseringsinstrument;
 • verschillende intervisiemethoden;
 • succesfactoren om als begeleider zelf in de eigen organisatie intervisiegroepen te starten en te begeleiden.

Kort wordt een theoretisch kader geschetst waarna we veel praktisch oefenen. Het kan een eenmalige studiedag / workshop zijn of bestaan uit een begeleiding gedurende meerdere dagdelen, waarin de resultaten en mogelijke vervolgstappen worden besproken. Om het leereffect te optimaliseren wordt er vooral met eigen casuïstiek van de deelnemers gewerkt.

Studiedagen / Workshops

Educote kan voor uw ambulante dienst studiedagen / workshops op maat verzorgen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Studiedag of workshops coaching.
 • Studiedag of workshops intervisie.
 • Workshop Passend onderwijs: opbrengstgericht en handelingsgericht werken.
 • Workshop Co-teaching maakt leraren handelingsvaardiger (1 ½ uur).
 • Workshop Co-teaching: een pakkende aanpak voor Passend onderwijs (3 uur).
 • Workshop Co-teaching: een introductieworkshop voor selectie voor de training (1 uur).
 • Een kennismakingsdag co-teaching, klik hier voor de inhoud.

Uiteraard kunnen wij voor u ook een studiedag of workshop op maat maken afhankelijk van uw vraag.

Educote footer

Educote · Heikantsestraat 148 · 4841 ES Prinsenbeek · T 06 - 149 806 58 · E info@educote.nl · KvK 63963809 · Algemene voorwaarden · Colofon