Educote footer

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)

Pica Pedia Support kan scholen begeleiden bij de invoering van SWPBS en verzorgt voorlichtingen en studiedagen om teams bekend te maken met dit systeem. Daarnaast biedt Pica Pedia Support begeleiding co-teaching en intervisie aan voor scholen waar SWPBS wordt of is ingevoerd. En verzorgt nascholing en begeleiding van nieuwe leerkrachten.

Wat is SWPBS? Het schoolsysteem SWPBS − kortweg PBS − richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘paraplu’ waaronder alle effectieve schoolinterventies en methoden gehangen kunnen worden. Wat al aanwezig is en goed werkt in de school wordt geïntegreerd in PBS. Daardoor wordt de werking van deze ‘losse’ programma’s en methodes versterkt.

PBS richt zich op drie niveaus van de school: het primaire interventieniveau voor alle leerlingen in alle schoolsituaties (85-92%) (basisondersteuning); het secundaire interventieniveau voor groepjes leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om gewenst gedrag te kunnen ontwikkelen (7-10%) (breedte-ondersteuning); en op enkele leerlingen die een intensieve zorg voor gedrag nodig hebben (3-5%) (diepte-ondersteuning).

Uit onderzoek is gebleken dat deze gelaagde totaalbenadering zeer doelmatig is. De ‘losse’ strategieën die scholen gebruiken, blijken zonder geïntegreerde, schoolbrede aanpak niet voldoende effectief te zijn.

de vijf pijlers

PBS staat voor een schoolbrede aanpak. Het is een geïntegreerd systeem dat zich richt op alle leerlingen in alle situaties en ruimtes van de school en waarbij alle volwassenen die betrokken zijn bij leerlingen positief met elkaar samenwerken in een eenduidige benadering en aanpak van gedrag.

PBS is een raamwerk, een paraplu waaronder alle werkzame elementen in de school gehangen kunnen worden. Het raamwerk bestaat uit vijf pijlers.

 1. Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden
 2. Preventie staat centraal
 3. Gedrag aanleren vanuit een positieve benadering
 4. Systematische besluitvorming op basis van data
 5. Samenwerken met ouders en ketenpartners

 

‘SWPBS helps organise the difficult task you have as a teacher and as a team.’ George Sugaï

Door het effectief organiseren van eenduidige interventies vanuit heldere basiswaarden en gedragsverwachtingen ontstaat een gemeenschappelijke taal bij schoolmedewerkers, leerlingen en ouders. De eenduidige aanpak en benadering vanuit effectieve strategieën zorgt voor toename van gewenst gedrag en bevordert het leren. Het creëert een positieve schoolcultuur en een veilig sociaal klimaat.

Implementatie en borging van PBS

Het implementatie proces van PBS duurt gemiddeld drie jaar. Eerst wordt het schoolbrede universele interventieniveau (groen) van PBS goed neergezet. Vervolgens wordt gewerkt aan het universele interventieniveau (groen) binnen de klassen en; het secundaire (geel) en tertiaire (rood) interventieniveau. Tot slot wordt extra gefocust op de samenwerking met alle ketenpartners en ouders rondom de school. Positieve betrokkenheid en samenwerking met ouders en ketenpartners loopt als een rode draad door het implementatieproces.

Sociale veiligheid, preventie van pesten
Binnen het universele interventieniveau (groen) is een module sociale veiligheid opgenomen. Het team wordt geschoold in het bieden van sociale veiligheid door het gehele jaar door planmatig te werken aan groepsvorming en de sociale veiligheidslessen van PBS te geven. Met PBS creëert een school een systematische eenduidige aanpak ter bevordering van een veilig sociaal klimaat en het voorkomen van pesten.

Implementatie lijkt het meest succes te hebben als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Al het schoolpersoneel wordt betrokken bij invoering van SWPBS en er is een opgeleide (externe) coach beschikbaar.
De schoolorganisatie biedt de tijd en middelen die nodig zijn voor training, begeleiding en coaching, en voor een regelmatige evaluatie van het proces en de uitkomst.
Personeel wordt betrokken bij de selectie en evaluatie van interventieprogramma’s en toepassingen, passend binnen SWPBS.
De school wil de focus voor een aantal jaren leggen op gedrag en het verbeteren van het pedagogisch klimaat.

Gemeten effecten van SWPBS

Onderzoek na implementatie van SWPBS wijst uit dat er tot 50 procent minder vaak leerlingen voor straf de klas uit werden gestuurd (‘disciplinair verwezen’) en dat die verbetering blijf bestaan gedurende de drie jaar daarna, in scholen waar de interventies toegepast bleven worden. Bovendien vertellen de leerkrachten vaker dat ze hun werk bevredigend vinden dan leerkrachten op scholen waar SWPBS niet is geïmplementeerd.

Scholing, voorlichting, begeleiding & coaching

Pica Pedia Support is als een van eerste pioniers betrokken bij de ontwikkeling van SWPBS in Nederland. PicaPedia Support kan scholen begeleiden bij de invoering van SWPBS en verzorgt voorlichtingen en studiedagen om teams bekend te maken met dit systeem. Daarnaast biedt PicaPedia Support begeleiding, coaching en intervisie aan voor scholen waar PBS wordt of is ingevoerd en verzorgt nascholing en begeleiding van nieuwe leerkrachten.

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Door uiteenlopende omstandigheden kunnen kinderen op jonge leeftijd chronische stress ervaren. De gevolgen van deze vroegkinderlijke chronische traumatisering zijn over het algemeen ernstig en vergaand doordat het de ontwikkeling van de hersenen negatief beïnvloedt. Kinderen hebben hierdoor onder meer moeite met leren, met het reguleren van hun emoties en gedrag en met vertrouwen op zichzelf en in de ander. Sommige kinderen zijn onrustig en kunnen zich niet concentreren omdat ze voortdurend alert zijn op gevaar. Andere kinderen maken zich juist zo onopvallend mogelijk omdat dat hun overlevingskansen heeft vergroot. Er zijn ook kinderen die door een schijnbaar kleine of voor anderen onbegrijpelijke aanleiding agressief reageren omdat hun hersenen nog in de vechtstand staan. Voor leerkrachten is dit gedrag vaak moeilijk te begrijpen. 

Tweedaagse training 

Pica Pedia Support is gecertifieerd trainer en opleider in ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’ van Leony Coppens.

De training Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten, intern begeleider, zorg coördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers en onderwijsondersteuners onmisbare praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van de vele getraumatiseerde leerlingen waar ze op hun schoolin toenemende mate mee te maken hebben. Door traumasensitief onderwijs te bieden aan de kinderen die het nodig hebben wordt het school- en klassenklimaat voor alle kinderen veiliger en de effectieve leertijd en de leeropbrengsten van alle kinderen hoger.

doel van de training

Het doel van deze training is het vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat:

 • onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen;
 • onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter begrijpen;
 • onderwijsprofessionals beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunnen gaan;
 • onderwijsprofessionals een actievere rol kunnen spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
 • onderwijsprofessionals steun weten te zoeken en krijgen bij anderen en meer tevreden zijn over hun werk;
 • kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.

De training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van trauma en chronische stress. Deze inzichten zijn op een overzichtelijke en concrete manier verwerkt in o.a. powerpointdia’s, casusbeschrijvingen en oefeningen.

Pica Pedia biedt voor scholen die het schoolsysteem Positive Behavior Support hebben geïmplementeerd een training op maat aan: Een traumasensitieve PBS school.

Masterclass traumasensitief onderwijs binnen swpbs 

Er is de laatste jaren binnen het onderwijs steeds meer aandacht voor trauma bij leerlingen. Wanneer spreken wij van een trauma, welke gedragingen kunnen traumagerelateerd zijn en welke ondersteuning kun je bieden zijn vragen die hierbij naar voren komen. SWPBS biedt een stevige basis om voor alle leerlingen een positief en veilig schoolklimaat te creëren waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Voor leerlingen met traumatische ervaringen is veiligheid een basisvoorwaarde. Binnen deze masterclass verkennen wij hoe voor specifiek deze leerlingen het SWPBS raamwerk nog meer verstevigd kan worden op alle drie de interventieniveaus: het universele (groene) interventieniveau, het gerichte (gele) interventieniveau en het intensieve (rode) interventieniveau. 

Deze training op maat biedt (SWPBS)teams handvatten om op de drie interventieniveaus van SWPBS binnen hun eigen school het raamwerk te verstevigen en meer traumasensitief onderwijs te bieden.

INFORMATIE OF AFSPRAAK

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Mail naar: monique@picapedia.nl of bel 0628466029

Educote footer
Pica Pedia Support: · T 06 - 284 660 29 · E Monique@picapedia.nl · KVK 51889706 · Algemene Voorwaarden Pica Pedia Thuisbegeleiding:  T 06-505 391 08, Desiree@picapedia.nl KVK 51722577