Geef mensen een ladder en ze klimmen hoger

Het primair onderwijs is volop in beweging. Onderwijsvernieuwingen, Passend onderwijs en de focus op de handelingsvaardigheid van de leraar zorgen ook voor nieuwe kansen. Continue professionalisering en het borgen van transparant schoolbeleid versterken de kwaliteit van het onderwijs op de school.

Betere leerresultaten met goede leerlingondersteuning. Goed onderwijs is onlosmakelijk verbonden met goede zorg voor leerlingen. De school biedt een pedagogisch klimaat dat leren mogelijk maakt en voor leerlingen de juiste voorwaarden schept voor een optimale ontwikkeling. Kwaliteitszorg borgen en verduurzamen betekent continu en systematisch werken aan verbetering. Uw school leidt leerlingen immers naar een passende toekomst!

Educote biedt scholen een ruim en passend aanbod om aan professionalisering te werken vanuit de nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren.

Coöperatief leren

Coöperatief leren is een werkwijze om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Coöperatief leren biedt de leraar meer mogelijkheden tot differentiatie en leerlingen kunnen van elkaar leren, niet alleen kennis, maar ook vaardigheden.Er is een onderscheid tussen groepswerk en coöperatief leren. Coöperatief leren is een bewust in te zetten instrument met de volgende voordelen:

 • het biedt meer differentiatiemogelijkheden voor de leraar, doordat hij niet steeds klassikaal instructie hoeft te geven;
 • een leraar pakt coöperatief leren gestructureerd aan, waardoor het leren van leerlingen meer diepgang en kwaliteit krijgt;
 • het coöperatief leren draagt bij aan een goed pedagogisch klimaat en het werkt preventief op gedragsproblemen;
 • coöperatief leren versterkt àlle leerlingen en verbreedt de leerlingen in sociale, samenwerkings- en communicatieve vaardigheden.
 • coöperatief leren heeft expliciet aandacht voor samenwerkingsvaardigheden.
 • leerlingen weten dat ze elkaar nodig hebben om activiteiten met succes uit te voeren;
 • elke leerling is individueel verantwoordelijk en weet wat zijn bijdrage is geweest aan het eindresultaat.
 • leerlingen communiceren veel met elkaar, wisselen zo kennis, ideeën en informatie uit. Bovendien ontdekken zij dat ze samen meer weten dan alleen.
 • coöperatief leren maakt expliciet ruimte voor evaluatie: de leraar en leerlingen kijken gezamenlijk naar het proces en het product van het samenwerken. De leerling moet namelijk (kunnen) reflecteren op hoe het proces is verlopen;

Educote kan met scholen en ib-netwerken gedurende vier dagdelen het coöperatief leren introduceren, waarna een verdere implementatie in uw team mogelijk is.

Trainingen

Educote kan zowel IB’ers als directeuren trainen in HGW. Na deze training passen directie en IB’er de uitgangspunten van HGW toe in hun werk: ze werken constructief samen met alle betrokkenen in en buiten de school en kunnen HGW implementeren in de zorgstructuur. Door het werk van de IB’er ontstaat een olievlekwerking in de school. Van directie en IB’er vraagt dit handelingsgericht begeleiden.

Daarnaast kan Educote ook schoolteams trainen in HGW in drie bijeenkomsten. 
Zie hiervoor de Training Handelingsgericht Werken

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken dat er toe leidt dat het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van iedere leerling. Deze behoeften formuleer je door aan te geven wat een leerling nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. Leerlingkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften.

Bij HGW neemt men ook op de kenmerken van de onderwijsleer‐ en de opvoedingssituatie mee. Afstemming op zowel de leerling, de ouders en de school. Bij HGW wordt de handelingsvaardigheid van de leraar centraal gezet in het zoeken naar afstemming, in het tegemoet komen aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van de kinderen in de groep.

De intern begeleider doet dit ook op het gebied van handelingsgericht begeleiden en ondersteunen, gericht op het verstevigen en vergroten van de handelingsbekwaamheid van de leraren.

Directeuren reflecteren samen met de interne en externe begeleider op hun schoolbeleid in relatie tot de missie en koers van hun school en reflecteren op hun onderwijskundig leiderschap om tot een duurzame verandering in het denken en werken op school te komen.

Training Handelingsgericht Werken (HGW) in de school 

Training schoolteams

Een schoolteam volgt drie bijeenkomsten:

E

In de eerste bijeenkomst

worden de zeven uitgangspunten van HGW behandeld: wat betekenen deze uitgangspunten concreet voor de leraar, de IB’er en de directie? De leraren onderzoeken wat ze al handelingsgericht doen en waar hun kwaliteiten liggen. Iedere leraar maakt een eigen plan gericht op wat hij handelingsgerichter wil gaan doen. Daarna gaat ieder met zijn eigen plan aan de slag.

E

In de tweede bijeenkomst

staan ieders ervaringen centraal. Wat ging goed en wat is geleerd? We bespreken de schoolvisie op het leren van de leerlingen. Daarna gaan we concreet aan de slag met de eigen leerlingen. Welke doelen zijn voor deze leerlingen haalbaar en wat hebben ze nodig om dat doel te kunnen bereiken? Wat doe je als leraar om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. De huidige handelingsplannen worden bekeken en aangepast. Ook gaan we na wat de ondersteuningsbehoeften van de leraren zijn en hoe de IB’er daar een rol in kan spelen.

E

In de derde bijeenkomst

staat het communiceren met ouders centraal. Veel leraren vinden gesprekken met ouders moeilijk. Hoe zorg je ervoor dat je elkaar begrijpt, HGW geeft hier richtlijnen voor. Na deze bijeenkomst gaan de leraren oefenen met het toepassen van de richtlijnen. Aan het eind van de drie bijeenkomsten vullen de leraren een reflectie in. De ondersteuningsbehoeften die hieruit naar voren komen vormen de basis voor het verdere implementatietraject.

Met elke school, directeur en IB’er wordt een intakegesprek gevoerd, om maatwerk te leveren passend bij de wensen van de school. Op schoolniveau is het wenselijk om een stuurgroep te vormen, met daarin de directeur, de IB’er en enkele leraren. Teamleden kunnen daar terecht met hun vragen en de stuurgroep zorgt er voor dat HGW op de agenda blijft staan.

Tussentijdse begeleiding kan bestaan uit:

 • het ondersteunen van de IB’er en directie / stuurgroep in het HGW-proces;
 • bijeenkomsten voor leraren die extra begeleiding willen op een bepaald gebied;
 • begeleiden van leerlingbesprekingen die gericht zijn op het benoemen van onderwijsbehoeften;
 • bijeenkomst over hoe leerlingen te betrekken van leerlingen bij hun eigen plan (bv. door de methode Kids’ Skills);
 • HGW en passend onderwijs.

Klassenmanagement

Veel leraren geven aan ondersteuning te willen op klassenmanagement. Wat we precies verstaan onder klassenmanagement is voor veel leraren verschillend. Educote verstaat onder klassenmanagement:

 • Het aanbrengen van structuur in de leersituatie en de interactie met de klas, vooruit denken, doelen stellen en hoge opbrengstverwachtingen hebben.
 • Het kunnen anticiperen op klassensituaties en leerlinggedrag.
 • Timemanagement, voldoende effectieve leertijd generen voor leerlingen met verschillende leerbehoeften en goede routines hanteren in de klas, waarbij leerlingen zich betrokken voelen.
 • Het effectief en ordelijk inrichten van de klas waardoor materialen, hulpmiddelen en de computers voor iedereen beschikbaar zijn. De inrichting van het lokaal stelt de leraar in staat rondes te maken, extra instructie te geven en toch overzicht te behouden.
 • Het creëren van individuele verwerkingsmogelijkheden (dag- en weektaak) en een gestructureerd lesverloop waardoor leerlingen leraaronafhankelijk verder kunnen en het mogelijk wordt individuele leerlingen te begeleiden.

Dit vergt nog al wat van de leraar. Educote kan uw schoolteam en ib-netwerk hierin begeleiden om tot een gezamenlijk gedragen beleid en uitvoering te komen. Dit kan tijdens studiedag(en) en/of workshops waarin we praktisch met de eigen praktijk als casuïstiek aan de gang gaan.

Studiedagen / Workshops

Educote kan voor uw school studiedagen / workshops op maat verzorgen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Studiedag of workshops coöperatief leren.
 • Workshop Co-teaching maakt leraren handelingsvaardiger (1 ½ uur).
 • Workshop Passend onderwijs en ouderbetrokkenheid.

Uiteraard kunnen wij voor u ook een studiedag of workshop op maat maken afhankelijk van uw vraag.

Educote footer
<center><br>Educote · Heikantsestraat 148 · 4841 ES Prinsenbeek · T 06 - 149 806 58 · E <a style="color: #aee238;" href="mailto:info@educote.nl">info@educote.nl</a> · KvK 63963809 · <a style="color: #aee238;" href="http://www.educote.nl/algemene-voorwaarden/">Algemene voorwaarden</a> · <a style="color: #aee238;" href="http://www.educote.nl/colofon/">Colofon</a> </center>